Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec EP 30

Harz EP 30 Top

weber.tec EP 30

Najważniejsze właściwości

  • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków, itp.
  • odporność na chemikalia, ścieki, oleje mineralne i materiały pędne, liczne kwasy i zasady, sole, wodę morską, solankę
  • wysokie parametry wytrzymałościowe, odporność na obciążenia mechaniczne, ścieranie, uderzenia
  • do wykonywania posadzek gładkich i antypoślizgowych

Epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica do wykonywania posadzek i powłok ochronnych na mocno obciążonych powierzchniach

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec EP 30 (Harz EP 30 Top) jest bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową, barwną żywicą epoksydową. Żywica dzięki swojej twardoplastycznej postaci oraz odporności na ścieranie charakteryzuje się dużą wytrzymałością na obciążenia dynamiczne. W przypadku wykonania gładkiej powłoki, doskonale nadaje się do utrzymywania czystości oraz przeprowadzania zabiegów odkażających powierzchnię (przemysł spożywczy, farmaceutyczny, szpitale). Żywica jest odporna na ścieki, solankę, liczne zasady, rozcieńczone kwasy, środki odladzające, a także oleje, smary, paliwa.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
  • odporność na chemikalia, ścieki, oleje mineralne i materiały pędne, liczne kwasy i zasady, wodę morską, solankę
  • wysokie parametry wytrzymałościowe, odporność na obciążenia mechaniczne, ścieranie, uderzenia
  • do wykonywania posadzek gładkich i antypoślizgowych

Zastosowanie produktu

weber.tec EP 30 nadaje się do wykonywania powłok o grubości do 0,5 mm, cienkowarstwowych posadzek i powłok o grubości 0,5-1,0 mm na podłożach cementowych i betonowych, na podłożach szczególnie intensywnie obciążanych mechanicznie i chemicznie, np. w halach montażowych, magazynowych, wystawienniczych, w mleczarniach, rzeźniach, laboratoriach, elektrowniach, zakładach chemicznych, na parkingach.
Powierzchnie wykonane z wykorzystaniem żywicy weber.tec EP 30 mogą być gładkie, a także uszorstnione piaskiem kwarcowym o różnym uziarnieniu.
Żywicę można stosować wewnątrz oraz na zewnątrz.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: żywica epoksydowa
Kolor: standardowe - RAL 7023, inne na indywidualne zamówienie
Gęstość: ok. 1,6 kg/dm3 w temp. +23°C
Proporcje mieszania (żywica:utwardzacz): w stosunku wagowym 5:1
w stosunku objętościowym  2,75:1
Lepkość składnika A: 2500 – 3500 mPas w temp. +25°C
Lepkość składnika B: 200 – 300 mPas w temp. +25°C
Zawartość części stałych: 100 %
Dokumenty odniesienia: EN 13813:2002
DOP-PL-tecEP30/01/13

Opakowania

pojemniki 30 kg

Magazynowanie i transport

weber.tec EP 30 w oryginalnie zamkniętych pojemnikach można składować, co najmniej przez 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem.
weber.tec EP 30 zawiera składniki, które przed wymieszaniem są niebezpieczne dla środowiska i dlatego wymagają stosowania przepisów ADR w transporcie oraz odpowiedniego oznakowania i opisu na opakowaniu: komponent A UN 3082, komponent B UN 2735.

Zużycie

Zużycie żywicy weber.tec EP 30 zastosowanej jako :

gładka powłoka wynosi 0,25-0,40 kg/m2.
antypoślizgowa powłoka (na posypce z piasku kwarcowego) wynosi 0,5-1,0 kg/m2 w zależności od uziarnienia posypki.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłożem posadzki/powłoki z żywicy weber.tec EP 30 może być: beton, jastrych cementowy, jastrych epoksydowy.

W celu przygotowania podłoża betonowego mogą być stosowane metody: mechaniczne – np. czyszczenie mechaniczne, frezowanie, śrutowanie, piaskowanie, oczyszczanie płomieniowe (wypalanie) oraz ręczne – np. odkurzanie, szorowanie.

Ubytki, wykruszenia, pustki uzupełnić np. systemami betonu naprawczego - weber.rep 752, weber.rep 753 lub zaprawami na spoiwie epoksydowym np. weber.tec FM 93, szpachlą z weber.tec EP 10 i piasku do żywic. Przy doborze technologii naprawy należy kierować się stanem podłoża, rodzajem i wielkością ubytków, charakterem pracy, rodzajami i wielkościami występujących obciążeń oraz parametrami wytrzymałościowymi podłoża i materiału reprofilacyjnego.
Zastosowane metody przygotowania i oczyszczenia podłoża nie mogą powodować zamknięcia porów (powierzchnia podłoża nie może być zatarta na gładko). W takiej sytuacji konieczne jest uszorstnienie podłoża. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić przynajmniej 25 MPa. Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa nie wyższa niż 4%), stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów. Powierzchnie gładkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym nie nadają się pod powłokę, o ile nie zostaną uprzednio przygotowane/zmatowione poprzez np. piaskowanie, frezowanie. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć.
Przed nakładaniem żywicy podłoże zagruntować żywicą weber.tec EP 10 lub weber.tec EP 15 i ewentualnie wykonać posypkę z piasku kwarcowego, o uziarnieniu np. 0,1-0,5 mm. Po związaniu nadmiar piasku usunąć. Należy bezwzględnie zapoznać się z kartą techniczną żywicy stosowanej do gruntowania.

Przygotowanie produktu

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr./min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać weber.tec EP 30 podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów.

Czas obróbki: 80-90 minut przy +10°C
40-45 minut przy +20°C
20-22 minut przy +30°C
Dalsza obróbka po: 24-36 godzin przy +10°C
10-20 godzin przy +20°C
6-8 godzin przy +30°C
Lekkie obciążenie po: 2 dniach przy +10°C
24 godzinach przy +20°C
20 godzinach przy +30°C
Pełna odporność po:  10 dniach przy +10°C
7 dniach przy +20°C
3 dniach przy +30°C

Pielęgnacja Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

Wskazówki wykonawcze

Aplikacja W przypadku powłoki malarskiej gładkiej, żywicę nakładać bezpośrednio na zagruntowane podłoże za pomocą wałków z krótkim włosiem.. Żywicę należy rozkładać dwukierunkowo. Nie dopuszczać do tworzenia się kałuż.
Przy wykonywaniu powłok cienko- i grubowarstwowych przygotowaną kompozycję żywiczną wylewa się na zagruntowane podłoże i rozkłada się równomiernie do żądanej grubości za pomocą rakli, pac, szpachli, grzebienia lub gumowych zbieraków. Należy niezwłocznie odpowietrzyć warstwę ułożonej żywicy za pomocą kolczastego wałka.
Należy zapewnić pokrywanie wydzielonych architektonicznie powierzchni podłoża żywicą z tej samej partii produkcyjnej. W przeciwnym razie trzeba się liczyć ze znikomymi różnicami odcieni. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa umieszczonych na etykiecie.

Czyszczenie narzędzi  Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) z zastosowaniem preparatu weber.sys 992.