Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dry PUR B2K

weber.dry PUR B2K

weber.dry PUR B2K
weber.dry PUR B2K

Najważniejsze właściwości

 • łatwa aplikacja
 • bardzo wysoka elastyczność
 • mostkuje rysy i pęknięcia również w ujemnych temperaturach
 • wysoka odporność na punktowe uderzenia
 • odporność na występujące w gruncie kwasy, alkalia, detergenty, oleje i wodę morską

Dwuskładnikowa, płynna, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna na bazie poliuretanu modyfikowanego bitumem

Charakterystyka

Opis produktu

weber.dry PUR B2K to dwuskładnikowa, szybkowiążąca, zawierająca niewielkie ilości rozpuszczalnika, płynna, bardzo elastyczna membrana hydroizolacyjna służąca do długotrwałej izolacji przeciwwodnej konstrukcji budowlanych.

Produkt oparty jest na elastomerowych żywicach poliuretanowych, dodatkowo wzbogacony jest chemicznie spolimeryzowanym bitumem, dzięki czemu zawdzięcza doskonałą odporność chemiczną i mechaniczną.

Najważniejsze właściwości produktu

 • Łatwa aplikacja (wałkiem, pędzlem, pacą zębatą lub natryskowo)
 • Wysoka elastyczność
 • Mostkuje rysy i peknięcia również w ujemnych temperaturach
 • Powłoka wodoszczelna
 • Szybkowiążąca
 • Doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
 • Powłoka paroszczelna
 • Wysoka odporność na punktowe uderzenia
 • Odporność na agresywne związki zawarte w gruncie, kwasy i zasady w steżeniu 5%, detergenty, słoną wodę i oleje
 • Zachowuje swoje własciwości w zekresie temperatur od -30°C do +90ºC

Zastosowanie produktu

weber.dry PUR B2K stosowany jest jako hydroizolacja:

 • fundamentów (ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe)
 • dachów (w tym dachów zielonych i dachów odwróconych)
 • podpłytkowa - możliwość przyklejania do hydroizolacji okładziny ceramicznej (przed przyklejeniem należy membaranę przesypać piaskiem kwarcowym)
 • starych pap asfaltowych i bitumicznych, membran EPDM, PCV i powłok akrylowych
 • elastyczne wypełnienie dylatacji poziomych

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza poliuretan modyfikowany bitumem
Rozpuszczalnik zawiera
Konsystencja płynna
Kolor czarny
Gęstość mieszaniny  1,00 g/cm3
Wydłużenie przy zerwaniu > 2400 %
Wytrzymałość na rozciąganie > 7 N/mm2
Wytrzymałość na punktowe uderzenie 290 N
Wodoszczelność Brak przecieku przy ciśnieniu 3 bar
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego 1,1 N/mm2
Twardość (skala Shore'a A) 35
Czas otwarty produktu 30 - 35 minut

Opakowania

pojemniki 20l + 20l ( Składniki A+B)

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Temperatura składowania produktu to od +5°C do +30°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem.

Zużycie

Zużycie zależy od rodzaju podłoża i przyjętego rozwiązania:

1,1 - 1,5 l/m2 – aplikacja wałkiem na gładkim podłożu  ( w dwóch warstwach)
 

Środki bezpieczeństwa

Rozpuszczalnik znajdujący się w produkcie jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć.
Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, nośne, czyste, wolne od luźno nie związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego powinno wynosić min. 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie min.1,5 MPa. Ewentualne powierzchnie wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 5% (metoda CM). 

Przed aplikacją membrany uszczelniającej weber.dry PUR B2K na powierzchniach chłonnych i niechłonnych należy zastosować systemowy grunt weber.prim EP 2K. W zależności od rodzaju podłoża dopuszcza się stosowania także innych prepartów gruntujacych takich jak: weber.tec EP 10, weber.tec EP 15, weber.tec Ergodur i weber.tec EP 47. Przed zastosowanie wybranego preparatu gruntującego należy zapoznać się z kartą techniczną produktu.

Przygotowanie produktu

Produkt jest dwuskładnikowy i dostarczany w dwóch pojemnikach w ilościach odmierzonych objętościowo do zmieszania (20l + 20l). Przed wymieszaniem komponentów należy składnik A dokładnie wymieszać ( czas 2-3 minuty). Następnie składnik A i składnik B wymieszać w osobnym pojemniku przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max 300 obr/min). Czas mieszania ok. 3-5 min. Żywicy nie należy rozcieńczać.

Proces mieszania składników jest bardzo istotny, ponieważ błędne jego wykonanie może mieć później wpływ na właściwości produktu, aplikację i wygląd powłoki. Bezwzględnie należy przestrzegać czasów mieszania i wykonać ten proces bardzo dokładnie. Wymieszana mieszanina powinna być w pełni homogeniczna.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Warunki aplikacji:

Temperatura podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa od +5°C i nie wyższa od +35°C. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Poza tym temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża.

Świeża żywica jest bardzo wrażliwa na wodę – należy w trakcie wykonywania powłoki chronić ją przed opadem atmosferycznym. W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić, aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy.

Czas wiązania:

Temperatura podłoża 20°C
Wykonywanie kolejnych prac 2-4h
Częściowe obciążenie 18-24h
Pełne obciążenie 7 dni

Wskazówki wykonawcze

Membrana hydroizolacyjna

weber.dry PUR B2K (wymieszany składnik A+B) nanosić na zagruntowane podłoże za pomocą wałka, pędzla, pacy zębatej bądź za pomocą natrysku bezpowietrznego (rekomendowane przy dużych powierzchniach). Po 6-24 godzinach (nie później niż 48h) nanieść drugą warstwę produktu weber.dry PUR B2K. Dla obiektów wymagających podwyższonej odporności zastosować trzecią warstwę produktu.

W miejscach gdzie wykończeniem mają być płytki ceramiczne ostatnią, jeszcze świeżą warstwę weber.dry PUR B2K przesypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,8mm do pełnego pokrycia powierzchni. Piasek kwarcowy stworzy odpowiednią przyczepność dla kleju do płytek. 

Przy wykonywaniu hydroizolacji ław i ścian fundamentowych dopuszcza się nie stosowania warstwy ochronnej izolacji - pod warunkiem zasypywania wykopu gruntem rodzimym bez wtrąceń gruzu budowlanego.

Należy się upewnić i zaplanować zużycie stosowanego materiału aby nie przekroczyło dopuszczalnego czasu użytkowania  - czasu otwartego produktu (30 - 35 minut w 20°C)

Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu prac preparatem weber.sys 992.