Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 915

weber.tec 915
weber.tec 915

Najważniejsze właściwości

 • przyjazny dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników
 • elastyczny, mostkujący rysy
 • krótki czas całkowitego wysychania

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca

Charakterystyka

Opis produktu

Elastyczna, jednoskładnikowa masa uszczelniająca (KMB), przeznaczona do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Materiał nie zawiera rozpuszczalników, przez co nie wpływa negatywnie na środowisko.

Najważniejsze właściwości produktu

 • przyjazny dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników
 • elastyczny, mostkujący rysy
 • o wysokiej zawartości części stałych
 • dobra przyczepność do podłoża
 • odpornośc na starzenie się, wodę i normalnie wystepujące w gruncie substancje agresywne
 • do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych
 • do zastosowań na podłożach suchych i lekko wilgotnych
 • do zastosowań na powierzchniach pionowych i poziomych
 • może być stosowany na nieotynkowanym murze

Zastosowanie produktu

Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:

 • ścian fundamentowych,
 • płyt fundamentowych,
 • ścian piwnic,
 • stropów garaży podziemnych.

Do przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (polistyrenu ekspandowanego - EPS), styroduru (polistyrenu ekstrudowanego - XPS), wełny mineralnej jak również płyt stanowiących drenaż (w przypadku obciążenia wodą płyty stanowiące drenaż kleić całopowierzchniowo). Rodzaj materiału ochronnego i/lub termoizolacyjnego dobierać uwzględniając miejsce wbudowania, warunki pracy oraz obciążenia.
 

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki CLP

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Rodzaj materiału: jednoskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (KMB)
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze
Rozpuszczalniki: brak
Kolor: czarny
Konsystencja gotowej do nakładania masy: pastowata
Sposób nakładania: ręcznie (tradycyjne narzędzia – kielnia, paca; natryskowo – typowe agregaty do natryskowego nakładania mas bitumicznych)
Sucha pozostałość: 86% (świeżo nałożona warstwa o grubości 1,2 mm po wyschnięciu ma grubość ok. 1 mm)
Dokumenty odniesienia

AT-2009-02-1628-2

DZ 1628-2/01/14

Opakowania

pojemnik 30 litrów, paleta 540 litrów

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Uwaga: chronić przed mrozem.

Zużycie

Zużycie weber.tec 915 wynosi od 4 do 5,5 l/m2.

obciążenie wilgocią/wodąaplikacjagrubość warstwy po wyschnięciu w mmzużycie w litrach/m2
Obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadową w dwóch procesach roboczych34
Obciążenie zalegającą wodą opadową lub wodą pod cisnieniem w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca 45,5

Środki bezpieczeństwa

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Masa uszczelniająca weber.tec 915 może być stosowana na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: mury z cegieł, cegieł silikatowych, pustaków betonowych, betonu komórkowego oraz betonu jak również na tynku cementowym (ewentualnie cementowo-wapiennym) oraz jastrychu cementowym, zarówno przy obciążeniu wilgocią jak i wodą pod ciśnieniem (wymagane jest poprawne rozwiązanie konstrukcji, umożliwiające przeniesienie przez podłoże parcia wody). weber.tec 915 można stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu.

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Z powierzchni betonowych usunąć mleczko cementowe. Stare powłoki smołowe bezwzględnie usunąć. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Istniejące uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworów lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np. nakładane na zimno lub gorąco nadają się jako podłoże, o ile ich wytrzymałość pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji z weber.tec 915. Miękkie powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się jako podłoże pod weber.tec 915. Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Szczególnie starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ławy lub płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża. Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podłoże nie może być zamarznięte. Przy wykonywaniu prac renowacyjnych niektóre fragmenty podłoża (np. styk ława fundamentowa – ściana) mogą być mokre. W takim przypadku do wstępnego uszczelnienia podłoża zastosować szlamy lub szpachlówki uszczelniające, np. weber.tec 933 .

Gruntowanie. Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem weber.tec 901, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część weber.tec 901 na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanosić szczotką lub pędzlem. Przy nakładaniu natryskowym proporcje rozcieńczenia wynoszą 1:15. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton komórkowy lub podłoża mające tendencję do łuszczenia się), należy zagruntować preparatem weber PG212. Właściwą hydroizolację wykonać po wyschnięciu warstwy gruntującej. Uwaga: należy zapoznać się z kartą techniczną preparatów do gruntowania weber.tec 901 oraz weber PG212.

Przygotowanie produktu

Zawartość pojemnika starannie przemieszać

Warunki podczas stosowania i wiązania

czas obróbki: 1-2 godziny w temperaturze +20ºC,
temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5ºC do +35ºC,

Czas pełnego związania powłoki przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 3 dni. W tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia powłoki. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia

Wskazówki wykonawcze

Szpachlowanie wypełniające (drapane).

Na powierzchniach z dużą ilością porów i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych pustaków, kamieni lub bloczków, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy lub w celu wyrównania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypełniającego (szpachlowania drapanego) z masy weber.tec 915. Warstwa szpachlowania zamykającego (drapanego) musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy (wykonywanie właściwej powłoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementów drobnowymiarowych spoiny o szerokości nie przekraczającej 5 mm mogą być wypełnione materiałem weber.tec 915. Puste spoiny o szerokości powyżej 5 mm jak również wyłomy czy większe ubytki należy uzupełnić (naprawić) odpowiednią zaprawą, np. szpachlówką uszczelniającą weber.tec 933.

Hydroizolacja powierzchni pionowych (ścian)

Masę weber.tec 915 nakładać przynajmniej w dwóch procesach roboczych. Drugi powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą/napierającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) w pierwszą warstwę masy (przed drugim procesem roboczym) zatopić wkładkę zbrojącą np. siatkę z włókna nr 2. weber.tec 915 osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do zasypywania wykopów fundamentowych czy zatrzymania pracy pomp obniżających poziom wody gruntowej. Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Nie zostawiać powłoki hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. Wykopów nie zasypywać stwardniałą gliną, gruzem czy gruboziarnistym żwirem itp. materiałem mogącym uszkodzić powłokę hydroizolacyjną, jeżeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocą płyt ochronnych. W przypadku silnego nasłonecznienia roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, stosując siatki ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem.

Hydroizolacja powierzchni poziomych (płyt dennych)

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej weber.tec 915 nakładać na przygotowane i zagruntowane podłoże w dwóch procesach roboczych w postaci równomiernej i nie zawierającej porów powłoki uszczelniającej. Na w pełni związanej warstwie hydroizolacji, jako warstwę ochronną i poślizgową układa się w dwie warstwy folii PE, a następnie wykonuje się jastrych ochronny (pływający lub na warstwie poślizgowej). W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej hydroizolację należy wykonywać pod właściwą płytą denną, układając weber.tec 915 na konstrukcyjnym betonie podkładowym, jeżeli to konieczne odpowiednio zwymiarowanym i zazbrojonym.

Kontrola wykonanej powłoki hydroizolacyjnej. Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym należy wykonywać poprzez określenie zużycia materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię oraz poprzez pomiar grubości świeżo nałożonej powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, należy wykonać, w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni. Kontrolę wyschnięcia powłoki przeprowadza się w sposób niszczący na próbce referencyjnej poprzez przecięcie powłoki. Próbka referencyjna wykonywana jest na identycznym podłożu i w identycznych warunkach jak właściwe uszczelnienie. Należy ją przechowywać w wykopie.Wyniki kontroli poprawności wykonania izolacji wodochronnej powinny być dokumentowane.

Hydroizolacja pod ścianami. Hydroizolacja pozioma pod ścianami fundamentowymi powinna być wykonana po związaniu ław/płyty fundamentowej, a przed postawieniem ścian fundamentowych. Izolację poziomą zaleca się wykonać z elastycznego szlamu uszczelniającego, np. weber.tec Superflex D 2 (należy zapoznać się z kartą techniczną stosowanego szlamu). Izolację poziomą należy wyprowadzić co najmniej 10 cm poza lico (obrys) ścian piwnicznych (fundamentowych) (zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej) oraz na odsadzkę fundamentową i jej czoło również na co najmniej 10 cm 

Uszczelnianie dylatacji. Szczeliny dylatacyjne należy uszczelniać stosując systemowe taśmy weber.tec Superflex B 400 lub weber.tec Superflex B 240 (należy zapoznać się z kartami technicznymi stosowanych taśm). Są one wklejane na weber.tec 915 a w przypadku wody pod ciśnieniem na żywicę weber.tec 827 S (Superflex 40 S) i później łączone z izolacją powierzchniową.

Uszczelnianie przejść rurowych Uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią powinno być wykonywane w postaci wyoblenia lub z zastosowaniem kołnierzy zaciskowych. Uszczelnienie przeciwko wodzie pod ciśnieniem należy wykonywać wyłącznie za pomocą kołnierzy zaciskowych. Przy obciążeniu wodą niewywierającą ciśnienia powłokę z masy weber.tec 915 wraz z zatopioną wkładką zbrojącą - siatką z włókna nr 2 należy nałożyć na kołnierz stały. W przypadku obciążenia wodą zalecamy stosowanie kołnierzy uszczelniających z manszetą uszczelniającą (mocowaną fabrycznie do kołnierza stałego), którą należy wtopić w hydroizolację z weber.tec 915.

Połączenia z izolacją poziomą oraz izolacją cokołu, fasety Strefę cokołową należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem wody rozbryzgowej poprzez wykonanie hydroizolacji z elastycznego szlamu, np. weber.tec Superflex D 2. Połączenie należy wykonać na zakład ok. 20 cm (najpierw należy wykonać izolację ze szlamu, po jego związaniu nałożyć weber.tec 915. Unika się w ten sposób wnikania wilgoci w konstrukcję i w konsekwencji szkód mrozowych. Hydroizolacja z masy weber.tec 915 nie może wychodzić powyżej poziomu terenu.
Przy uszczelnianiu styku ściana fundamentowa-płyta/ława hydroizolacja musi być wykonana na płycie przynajmniej na 10 cm poza lico (obrys) ściany, dla płyty z betonu wodoszczelnego przynajmniej na 15 cm. Izolacja ścian powinna zachodzić na ławę/płytę fundamentową pasem o szerokości przynajmniej 10 cm od lica ściany. Do wykonania wyobleń (faset) na styku ściana/płyta lub ława można zastosować weber.tec 915 nakładany za pomocą specjalnej, wyoblonej kielni. Promień fasety powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Po przeschnięciu ewentualnego szpachlowania drapanego, należy wykonać właściwą warstwę weber.tec 915. W przypadku bardzo wilgotnego podłoża (naporu wilgoci od strony podłoża) do wykonania fasety zaleca się stosować zaprawę uszczelniającą weber.tec 933. Uwaga: jeżeli wcześniej wykonano fasetę z zaprawy cementowej musi ona być stabilna i związana z podłożem. Do ochrony faset najlepiej zalecamy stosowanie prefabrykowanych wyobleń, przyklejanych do wyschniętej hydroizolacji za pomocą weber.tec 915.

Warstwy ochronne/drenujące Do ochrony powłoki hydroizolacyjnej można stosować dedykowane temu zastosowaniu specjalne płyty ochronno-drenujące. Nadają się one do stosowania w przypadku obciążenia zarówno wilgocią jak i wodą. Do wykonywania warstw ochronnych można także stosować polistyren ekstradowany - styrodur (XPS) oraz polistyren ekspandowany – styropian (EPS). Należy wykluczyć powstawania punktowych lub liniowych obciążeń powłoki wodochronnej. Płyty faliste i jednowarstwowe membrany kubełkowe nie nadają się do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku stosowania płyt ze styropianu/styroduru jako warstwy ochronnej przy zasypywaniu wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę, aby ich ewentualne przemieszczenia nie uszkodziły hydroizolacji.

Warstwy termoizolacyjno-ochronne Termoizolacja w gruncie może być wykonana z materiału odpornego na obciążenia mechaniczne, agresywne czynniki występujące w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody. Do tego celu doskonale nadają się płyty z polistyrenu ekstrudowanego – styroduru (XPS). Cechują się odpowiednimi parametrami wytrzymałościowymi, odpornością na wodę oraz kwasy humusowe. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6 do 8 punktów klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Płyty termoizolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie faset. W przypadku stosowania prefabrykowanych wyobleń muszą one być stabilnie oparte na płycie, nie na fasecie. Do wyżej opisanego klejenia punktowego płyt termoizolacyjnych potrzeba około 2 litrów weber.tec 915 na 1 m2.
W przypadku obciążenia wodą płyty przykleja się całopowierzchniowo za pomocą masy weber.tec 915. Boczne powierzchnie płyt przeszpachlować masą weber.tec 915.
W strefie cokołowej mocować punktowo płyty termoizolacyjne za pomocą weber.tec 915. Powyżej gruntu mocować dodatkowo płyty za pomocą kołków (dybli) z tworzywa sztucznego i wykonać warstwę zbrojącą i cienkowarstwową wyprawę tynkarską
 

Czyszczenie narzędzi Przed związaniem masy – wodą. Po związaniu masy – rozpuszczalnikiem do substancji bitumicznych np. preparatem weber.sys 992.