Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor FLOW

weber.floor FLOW
weber.floor FLOW

Najważniejsze właściwości

 • jastrych płynny o właściwościach samopoziomujących
 • wzmocniony włóknami
 • ruch pieszy po ok. 24 godzinach
 • doskonały do zalewania ogrzewania podłogowego
 • odporny na wodę

Płynny jastrych cementowy

15-100 mm

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • Jastrych płynny o właściwościach samopoziomujących
 • Wzmocniony włóknami polipropylenowymi
 • Wysoka wytrzymałość
 • Ruch pieszy po ok. 24 godzinach
 • Niski skurcz liniowy - zwiększone bezpieczeństwo
 • Doskonały do zalewania wodnego lub elektrycznego ogrzewania podłogowego
 • Odporny na wodę - do pomieszczeń suchych oraz wilgotnych i mokrych
   

Zastosowanie produktu

 • Do wykonywania wypoziomowanych podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, kamienne, panele podłogowe, wykładziny dywanowe itp:
  - związane z podłożem cementowym
  - na warstwie rozdzielającej z folii, papy
  - na izolacjach akustycznych
  - z ogrzewaniem podłogowym wodnym lub elektrycznym
 • Do stosowania wewnątrz nowych lub remontowanych budynków mieszkalnych oraz w biurach, sklepach, szpitalach, szkołach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.

  Pod cienkie wykładziny dywanowe, PVC, linoleum podkład należy dodatkowo wygładzić np. zaprawą weber.floor 4010.

Rekomendacje

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C.

Wilgotność względna podłoża < 95%.

W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń (unikać przeciągów!)

Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia, nagrzania lub przesuszenia wylanej zaprawy. Nie układać w warunkach niskiej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

 

Proporcje mieszania 3,1-3,6 l wody na 25 kg 
Zużycie  ok. 1,95 kg/m² na każdy mm grubości 
Wytrzymałość na ściskanie(po 28 dniach) ≥ 20 N/mm² (C20)
Wytrzymałość na zginanie
(po 28 dniach)
≥ 5 N/mm² (F5)
Współczynnik przewodności cieplnej λ ok. 1,5 W/mK
Rozpływność

190-205 mm (pierścień 68x35 mm)

Czas zużycia do 15-20 minut*
Grubość warstwy  
 • związany z podłożem: 15-100 mm
 • na izolacjach: min. 40 mm
 • z ogrzewaniem: min. 40 mm nad przewodami grzewczymi
 
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
Czas utwardzania ruch pieszy: po około 24 godz. *
Układanie posadzek po 1-4 tygodniach*

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Opakowania

Worek 25 kg, paleta 1050 kg

Silos

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować
w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią.

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Jastrych związany z podłożem cementowym
Podłoże musi być suche, nośne, twarde, stabilne i bez spękań. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,0 N/mm2. Podłoże oczyścić z zanieczyszczeń oraz zaczynu cementowego, tak aby po procesie czyszczenia było szorstkie. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Podłoże odkurzyć i zagruntować preparatem weber.floor 4716 lub weber.prim start zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.

Jastrych na izolacji termicznej lub akustycznej
Do wykonania izolacji stosować wyłącznie materiał do tego przeznaczony i o odpowiednich parametrach.
Izolacja termiczna ze styropianu:
Płyty styropianowe muszą być zgodne z normą EN 13163:2012+A1:2015. Przy obciążeniach nie przekraczajacych 150 kg/m2 należy stosować minimum styropian EPS 80 oznaczony EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1. W przypadku większych obciążeń oraz warstwy styropianu przekraczającej 10 cm należy stosować styropian o wyższych parametrach.

Izolacja akustyczna ze styropianu:
UWAGA! Płyty należy układać wyłącznie w jednej warstwie.
Płyty styropianowe muszą być zgodne z normą EN 13163:2012+A1:2015 i oznaczone EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-CP(2-3).

Warstwę izolacji należy układać na wyrównanym podłożu, aby zapobiec ewentualnym ugięciom i naprężeniom, co może doprowadzić do uszkodzenia posadzki. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej (papa, folia PE, wodorozcieńczalne masy uszczelniające). Na stropach międzykondygnacyjnych należy stosować warstwę paroizolacyjną z folii PE.
Płyty materiału izolacyjnego powinny ściśle do siebie przylegać, bez szczelin i ubytków w narożach. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Stosowane płyty powinny być równej grubości. Większe różnice w grubości płyt należy wyrównać.
Na izolacji z płyt ułożyć folię budowlaną lub geowłókninę o gęstości minimum 150 g/m2 (na zakład około 10 cm), z wywinięciem na ściany. Styki skleić taśmą samoprzylepną. Ułożyć siatkę stalową Q131 (Ø5 # 150x150) na dystansach, aby była na 1/3 wysokości przekroju jastrychu.

Jastrych z ogrzewaniem podłogowym
Izolację termiczną należy ułożyć zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie „Jastrych na izolacji termicznej lub akustycznej”. Następnie na całej powierzchni położyć folię z warstwą aluminiową. Rurki ogrzewania podłogowego przymocować do warstwy izolacyjnej przy użyciu specjalnych spinek-kotew. Zalecana odległość pomiędzy kotwami mocującymi to 40-50 cm na odcinkach prostych przewodu i 20-30 cm na odcinkach wygiętych. Przed przystąpieniem układania jastrychu na instalacji ogrzewania podłogowego, należy przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności. Podczas układania jastrychu, w instalacji powinno panować normalne ciśnienie robocze przewidziane dla tego typu systemu, dzięki czemu zmniejszone jest ryzyko uszkodzenia mechanicznego rur grzewczych. Obecność cieczy w elementach grzejnych zmniejsza również ich tendencję do wypływania podczas układania jastrychu. Na rurkach na całej powierzchni położyć siatkę stalową Q131 (Ø5 mm #150x150).
Uwaga: Poszczególne obwody ogrzewania podłogowego – powierzchnie ogrzewane należy wydzielić i oddylatować zgodnie z Tabelą 1.

Dylatacje obwodowe
Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe z nienasiąkliwej, elastycznej pianki weber.floor 4960 o grubości: 7 mm – ściany budynku, 2 x 7 mm – kolumny, słupy, rury.

Zbrojenie miejsc szczególnych
Wszystkie naroża słupów, ościeży, schodów, kratek ściekowych itp. należy dodatkowo dozbroić siatką włókna szklanego weber.floor 4945 (wymiar siatki ok. 40x40 cm, ułożona pod kątem 45° do narożnika) układaną w górnej warstwie po ułożeniu jastrychu.

Tabela 1. Pola dylatacyjne

 

Konstrukcja jastrychu

związany z podłożem cementowym na izolacji termicznej lub akustycznej z ogrzewaniem podłogowym
max pola dylatacyjne 80 m² 50 m² 36 m²
max długość pola  10 m 8 m 6 m
max proporcje boków 1:1,5 1:1,5 1:1,5

Tabela 2. Minimalne grubości warstw

Typ jastrychu Przykłady pomieszczeń Ściśliwość całkowita podłoża Min. grubość [mm]
Związany z podłożem   - 15
Na folii na podłożu sztywnym*   - 35
Jastrych na izolacji termicznej lub akustycznej
obciążenie do 2,0 kN/m²
obciążenie skupione do 1 kN 
pomieszczenia mieszkalne, sypialnie < 3 mm 40
3 – 5 mm 45
obciążenie do 3,0 kN/m²
obciążenie skupione do 2 kN
pokoje hotelowe, biura, korytarze w budynkach biu-rowych < 3 mm 50
3 – 5 mm 55
obciążenie do 4,0 kN/m²
obciążenie skupione do 3 kN
Korytarze w szpitalach, hote-lach, domach opieki, internatach itp. < 3 mm 60
obciążenie do 5,0 kN/m²
obciążenie skupione do 4 kN
Sale konferencyjne i powierzchnie służące do gro-madzenia się ludzi, sklepy < 3 mm 65
obciążenie powyżej
5 kN/m²
Według indywidualnej konsultacji

*przy obciążeniach do 1,5 kN/m² i obciążeniach skupionych do 1 kN

W przypadku ogrzewania podłogowego, grubości jastrychu weber.floor FLOW podane w Tabeli 2 należy powiększyć o średnicę zewnętrzną elementu grzejnego.

Przygotowanie produktu

Do 3,1–3,6 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki weber.floor FLOW i mieszać przez 2–3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym, do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 2 minuty i ponownie krótko wymieszać. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.
W przypadku układania mechanicznego stosować pompy o odpowiedniej konstrukcji:
• CURA RTV 511 (z koszem do mieszania jastrychu), wąż do podawania jastrychu o długości min. 40 m
• M-tec Duomix 2000 z podwójnym mieszaniem, wąż do podawania jastrychu o długości min. 48 m
Na końcu węża obligatoryjnie należy stosować homogenizator - specjalną sztywną rurę z mieszadłem statycznym. W przypadku niskich temperatur długość węża należy wydłużyć.

Produkt można przygotowywać w betoniarce, mieszając go 5-6 minut od momentu wrzucenia ostatniego worka weber.floor FLOW.
 

Warunki podczas stosowania i wiązania

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża RH powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

Wskazówki wykonawcze

1. Szerokość pola wylewanego ręcznie nie powinna przekraczać 2-3 m. Duże powierzchnie podzielić na działki robocze np. przy pomocy samoprzylepnej taśmy z gąbki weber.floor 4965. W przypadku grubości jastrychu powyżej 30 mm należy stosować odpowiednie listwy rozdzielające.

2. Zaprawę weber.floor FLOW wylewać na podłoże pasmami o szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje za-prawy przygotowywać i wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym.

3. Po wylaniu masę rozprowadzić na żądaną grubość, zawibrować powierzchniowo łatą-ramką i ewentualnie wygładzić stalową pacą. Zaprawę układać bez przerw, aż do wykonania całej powierzchni działki roboczej.

4. Po wstępnym związaniu jastrychu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej. Zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.
5. Jeśli powierzchnia nie była wcześniej podzielona listwami dylatacyjnymi, po ok. 24 godzinach powierzchnię należy podzielić na pola dylatacyjne zgodnie z Tabelą 1.

Uwaga: w przypadku niekorzystnych warunków wysychania (wysoka temperatura, przeciąg), powierzchnię jastrychu należy po ok. 24 godz. od wykonania zabezpieczyć np. preparatem pielęgnacyjnym weber.floor HB protect.

Uwaga: w przypadku niekorzystnych warunków wysychania (wysoka temperatura, przeciąg), powierzchnię jastrychu należy po ok. 24 godz. od wykonania zabezpieczyć przed zbyt szybkim wysychaniem stosując odpowiednie preparaty pielęgnacyjne.
 

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Pierwsze uruchomienie ogrzewania podłogowego może nastąpić po upływie minimum 28 dni od wykonania jastrychu weber.floor FLOW.
Należy zastosować poniższy sposób uruchamiania ogrzewania podłogowego:
• przez pierwsze dwa dni maksymalna temperatura cieczy grzewczej o 5 °C wyższa od temperatury pomieszczenia i nie wyższa niż 20 °C,
• wzrost temperatury w odstępach co dwa dni o 5 °C,
• najwyższa temperatura 50°C lub max temperatura systemu grzewczego utrzymywana przez kolejne 4 dni
• stopniowe obniżanie temperatury w odstępach co dwa dni o 5°C aż do całkowitego wyschnięcia i osiągnięcia temperatury cieczy grzewczej 20 °C

Układanie kolejnych warstw podłogi można rozpocząć minimum 2 dni po wyłączeniu instalacji grzewczej. Czas, po jakim można ponownie uruchomić ogrzewanie podłogowe powinien być zgodny z wytycznymi producenta ostatecznej warstwy podłogi, ale nie może być krótszy niż 2 dni.
 

 

Filmy