Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor FIBROCEM

weberfloor FIBROCEM
weberfloor FIBROCEM

Nowość

Najważniejsze właściwości

 • do mieszania z kruszywem bezpośrednio na budowie
 • szybki przyrost wytrzymałości
 • układanie płytek już po 3-4 dniach
 • zbrojony włóknami przeciwskurczowymi
 • zawiera niezbędne plastyfikatory i dodatki

szybkowiążące spoiwo do wykonywania jastrychów cementowych

Charakterystyka

Opis produktu

weberfloor FIBROCEM to specjalne, wysokosprawne i szybkowiążące spoiwo przeznaczone do mieszania z kruszywem i wykonywania jastrychów cementowych. Zawiera specjalne domieszki, plastyfikatory oraz włókna przeciwskurczowe.

Najważniejsze właściwości produktu

 • Do mieszania z kruszywem bezpośrednio na budowie
 • Proporcje mieszania z kruszywem 1:6 – 1:12 w zależności od wymaganej wytrzymałości, szybkości wiązania oraz rodzaju kruszywa
 • Szybki przyrost wytrzymałości
 • Czas obróbki ok. 1,5 godz.
 • Układanie płytek po 3-4 dniach w zależności od proporcji mieszania
 • Zbrojony włóknami przeciwskurczowymi 12 mm
 • Zawiera niezbędne plastyfikatory i dodatki
 • Posiada bardzo dobre parametry robocze
 • Mrozoodporny po stwardnieniu

Zastosowanie produktu

 • weberfloor FIBROCEM jest przeznaczony do mieszania z kruszywem bezpośrednio na budowie i wykonywania jastrychów cementowych
 • Szczególnie polecany do półsuchych jastrychów podawanych pompami typu mixokret
 • Wyrób przeznaczony do stosowania w budynkach mieszkalnych, biurach, sklepach, szpitalach, szkołach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.
 • weberfloor FIBROCEM nie stosować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie agresywnych substancji powodujących korozję spoiwa cementowego.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Proporcje mieszania z kruszywem 1:6 do 1:12
Zużycie  1,8-3,5 kg/m²/1 cm
Minimalna grubość układania min. 10 mm i min. 3x największa średnica kruszywa
Maksymalna grubość układania kruszywo 0-8 mm – 120 mm
kruszywo 0-2 mm – 60 mm
Czas zużycia* ok. 90 min.
Możliwość chodzenia*

po ok. 10-12 godz.

Układanie płytek* 3-4 dni - dotyczy proporcji mieszania 1:6
Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas. 

Opakowania

Worek 20 kg, paleta 960 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na zafoliowanych paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Jastrych związany z podłożem cementowym

Podłoże musi być suche, nośne, twarde, stabilne i bez spękań. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,0 N/mm2. Podłoże oczyścić z zanieczyszczeń oraz zaczynu cementowego, tak aby po procesie czyszczenia było szorstkie. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Podłoże odkurzyć i zagruntować preparatem weber.floor 4716 zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. W przypadku mocno obciążonych powierzchni zastosować mostek sczepny weber.rep 751 i jastrych układać metodą „mokre na mokre”. Układany jastrych powinien być  w konsystencji plastycznej.

Jastrych na izolacji termicznej lub akustycznej

Do wykonania izolacji stosować wyłącznie materiał do tego przeznaczony i o odpowiednich parametrach.

Izolacja termiczna ze styropianu:
Płyty styropianowe muszą być zgodne z normą EN 13163:2012+A1:2015. Przy obciążeniach nie przekraczajacych 150 kg/m2 należy stosować minimum styropian EPS 80 oznaczony EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1. W przypadku większych obciążeń oraz warstwy styropianu przekraczającej 10 cm należy stosować styropian o wyższych parametrach.

Izolacja akustyczna ze styropianu:
UWAGA! Płyty należy układać wyłącznie w jednej warstwie.
Płyty styropianowe muszą być zgodne z normą EN 13163:2012+A1:2015 i oznaczone EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-CP(2-3).

Warstwę izolacji należy układać na wyrównanym podłożu, aby zapobiec ewentualnym ugięciom i naprężeniom, co może doprowadzić do uszkodzenia posadzki. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej (papa, folia PE, wodorozcieńczalne masy uszczelniające). Na stropach międzykondygnacyjnych należy stosować warstwę paroizolacyjną z folii PE.

Płyty materiału izolacyjnego powinny ściśle do siebie przylegać, bez szczelin i ubytków w narożach. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Stosowane płyty powinny być równej grubości. Większe różnice w grubości płyt należy wyrównać.
Na izolacji z płyt ułożyć folię budowlaną (na zakład około 10 cm), z wywinięciem na ściany. Styki skleić taśmą samo-przylepną. Ułożyć siatkę stalową Q131 (Ø5 # 150x150) na dystansach, aby była na 1/3 wysokości przekroju jastrychu.

Jastrych z ogrzewaniem podłogowym

Izolację termiczną należy ułożyć zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie „Jastrych na izolacji termicznej lub akustycznej”. Następnie na całej powierzchni położyć folię z warstwą aluminiową. Rurki ogrzewania podłogowego przymocować do warstwy izolacyjnej przy użyciu specjalnych spinek-kotew. Zalecana odległość pomiędzy kotwami mocującymi to 40-50 cm na odcinkach prostych przewodu i 20-30 cm na odcinkach wygiętych.

Przed przystąpieniem układania jastrychu na instalacji ogrzewania podłogowego, należy przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności. Podczas układania jastrychu, w instalacji powinno panować normalne ciśnienie robocze przewidziane dla tego typu systemu, dzięki czemu zmniejszone jest ryzyko uszkodzenia mechanicznego rur grzewczych. Obecność cieczy w elementach grzejnych zmniejsza również ich tendencję do wypływania podczas układania jastrychu. Na rurkach na całej powierzchni położyć siatkę stalową Q131 (Ø5 mm #150x150).

Dylatacje obwodowe

Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe z nienasiąkliwej, elastycznej pianki weber.floor 4960 o grubości: 7 mm – ściany budynku, 2 x 7 mm – kolumny, słupy, rury.

Zbrojenie miejsc szczególnych

Wszystkie naroża słupów, ościeży, schodów, kratek ściekowych itp. należy dodatkowo dozbroić siatką stalową (wymiar siatki ok. 50x50 cm, ułożona pod kątem 45° do narożnika) układaną w górnej warstwie jastrychu.

Przygotowanie produktu

Do przygotowania jastrychu należy stosować czystą wodę oraz czyste kruszywo o uziarnieniu 0-2 mm zgodnie z normą EN 196-1:2016 lub 0-8 mm (36-40% frakcja 0-0,5mm; 24-28% frakcja 0,5-2mm; 37-41% frakcja 2-8mm) zgodnie z normą PN-EN 12620+A1:2010.

Jastrych można przygotowywać ręcznie w pojemnikach mieszając odpowiednio mocną mieszarką, w betoniarkach lub w pompach do przygotowywania i podawania półsuchych jastrychów typu mixokret.

Ilość wody potrzebnej do przygotowania jastrychu wynosi 8%-10% całkowitej masy spoiwa z kruszywem, w zależności od rodzaju i wilgotności kruszywa oraz oczekiwanej konsystencji. Proporcje mieszania oraz orientacyjne uzyskiwane parametry podane są w Tabeli 1 i Tabeli 2.

Tabela 1 weberfloor FIBROCEM mieszany z kruszywem 0-8 mm

weberfloor FIBROCEM : kruszywo 0-8 mm (wagowo) 1:6 1:8 1:10 1:12
Zużycie weberfloor FIBROCEM, kg/m²/1cm ok. 3,5 ok. 2,7 ok. 2,2 ok. 1,8
Ilość wody

ok. 8% masy spoiwa z kruszywem

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] 3 dni  30,0 16,0 10,0 5,0
7 dni 35,0 20,0 14,0 7,0
28 dni 40,0 30,0 20,0 16,0
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] 3 dni 4,0 3,0 2,0 1,0
7 dni 5,0 4,0 3,0 2,0
28 dni 6,0 5,0 4,0 3,0


Tabela 2 weberfloor FIBROCEM mieszany z kruszywem 0-2 mm

weberfloor FIBROCEM : kruszywo 0-2 mm (wagowo) 1:6 1:8 1:10
Zużycie weberfloor FIBROCEM, kg/m²/1cm ok. 3,5 ok. 2,7 ok. 2,2
Ilość wody 

ok. 10% masy spoiwa z kruszywem

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] 3 dni 20,0 10,0 5,0
7 dni 25,0 15,0 7,0
28 dni 30,0 20,0 16,0
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] 3 dni 3,0 2,0 1,0
7 dni 4,0 3,0 2,0
28 dni 5,0 4,0 3,0


Jastrych wymieszać do wymaganej konsystencji wilgotnej ziemi, plastycznej lub gęsto plastycznej, zwracając uwagę, aby przygotowana zaprawa nie była zbyt płynna. W przypadku układania cienkich warstw związanych z podłożem (10-40 mm) do przygotowania zaprawy należy dodatkowo stosować dyspersję uszlachetniającą polecaną przez weber zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicz-nej.

Nie dodawać innych cementów ani domieszek do jastrychów. Dopuszczalny jest dodatek makrowłókien syntetycznych FIBRE HG25 celem eliminacji ewentualnych siatek stalowych. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 90 minut. Nie dodawać więcej wody niż zalecana ilość, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy.         

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C - +25°C. Obiekt musi być zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

Wskazówki wykonawcze

Przygotowany jastrych bezzwłocznie układać na podłożu i ściągać łatą przesuwaną po ustawionych wcześniej, wypoziomowanych prowadnicach. Kolejne porcje zaprawy układać tak szybko, aby mogły połączyć się przed rozpoczęciem wiązania. Po wstępnym związaniu powierzchnię zatrzeć ręcznie pacą lub stosując zacieraczki mechaniczne. Wykonać w posadzce nacięcia przeciwskurczowe i dylatacje zgodnie ze sztuką budowlaną.
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. Po zakończeniu pracy lub podczas przerw, narzędzia lub pompę i węże podające należy dokładnie wyczyścić.
 

Pielęgnacja

Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy zabezpieczyć przed zbyt szybkim odparowaniem wody z jastrychu oraz przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Zaleca się stosowanie preparatów pielęgnacyjnych:
- weber.floor HB protect - wodorozcieńczalny impregnat polimerowy
- weber.floor LIT protect - wodorozcieńczalny impregnat krzemianowo-polimerowy

Preparat pielęgnacyjny należy nakładać równomiernie cienką warstwą stosując metodą natryskową.
Nierównomierne wiązanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys, odkształceń i rozwarstwień jastrychu. Nie przyspieszać wysychania poprzez podgrzewanie.